Thuy anh
May 12, 2017
120 views
$ 37.00 USD
thumb
thumb
Location
Viet Nam
Description
Bán thùng máy tính
Bán thùng máy tính Main G31, CPU core 2 duo E7500, Duo core E6500, RAM 2GB, HDD 80GB . . .
Categories:
Be the first person to like this.